web maker

W.A. Mozart:
Per questa bella mano

W.A. Mozart:
Per questa bella mano

Светозар Вујић Борски - контрабас

Светозар Вујић - баритон

Владимир Кох - виолина

Добрила Миљковић - клавир

Концерт, СКЦ, 26.4.2016. Београд, Србија, Европа